Kế hoạch đào tạo cao đẳng chính quy khóa học 2017-2020

Kế hoạch đào tạo cao đẳng chính quy khóa học 2017-2020

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTCQ2017-1.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2017

Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2017

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTLT2017.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2016

Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2016

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTLT2016-1.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo hệ chính quy khóa học 2016-2019

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy khóa học 2016-2019

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTCQ2016.pdf” download=”all”]
read more