THÔNG BÁO Về việc sinh viên trở lại trường học trực tiếp.

THÔNG BÁO Về việc sinh viên trở lại trường học trực tiếp.

read more
Kế hoạch đào tạo cao đẳng chính quy khóa học 2017-2020

Kế hoạch đào tạo cao đẳng chính quy khóa học 2017-2020

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTCQ2017-1.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2017

Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2017

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTLT2017.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2016

Kế hoạch đào tạo cao đẳng liên thông năm 2016

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTLT2016-1.pdf” download=”all”]
read more
Kế hoạch đào tạo hệ chính quy khóa học 2016-2019

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy khóa học 2016-2019

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/KHĐTCQ2016.pdf” download=”all”]
read more