Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện của nhà trường, có quyền quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Nhà trường.

 • Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguyền lực của trường, thực hiện giám sát các hoạt động của trường, gắn trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường theo quy định của phát luật.

 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường
 1. Quyết nghị chiến lược, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức hoạt động của trường.
 2. Quyết nghị phương hướng đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục.
 3. Quyết nghị về cơ cấu và phương hướng đầu tư phát triển của trường.
 4. Quyết nghị về việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc trường.
 5. Giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường.
 6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ LĐTBXH và các cơ quan quản lý về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động.
 7. Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường.
 8. Giới thiệu Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm, thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
 9. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

(Gồm 5 thành viên)

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 TS. Lê Đức Mạnh Chủ tịch HĐQT Chủ tịch
2 Th.S Trần Phương Thảo Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Hứa Tuấn Vinh Trưởng phòng TCHC Ủy viên
4 Nguyễn Bá Đạo Trưởng phòng TC – KT Ủy viên
5 Phạm Thị Trang Phó Trưởng khoa Dược Ủy viên