Phòng Đào tạo

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/09/CHUC-NANG-NV-QUYEN-HAN-PHONG-DAO-TAO.docx” height=”2200px” viewer=”microsoft”]