Thời khóa biểu – tuần 42 (từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2018/10/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]