Lịch thi – tuần 40 (từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

Lịch thi – tuần 40 (từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi kết thúc môn – tuần 32 (từ 07/8/2017 đến 13/8/2017)

Lịch thi kết thúc môn – tuần 32 (từ 07/8/2017 đến 13/8/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/08/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi kết thúc môn – tuần 31 (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017)

Lịch thi kết thúc môn – tuần 31 (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/07/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi kết thúc môn – tuần 30 (từ 24/7/2017 đến 30/7/2017)

Lịch thi kết thúc môn – tuần 30 (từ 24/7/2017 đến 30/7/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/07/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi kết thúc môn – tuần 29 (từ 17/7/2017 đến 23/7/2017)

Lịch thi kết thúc môn – tuần 29 (từ 17/7/2017 đến 23/7/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/07/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi kết thúc Môn  – tuần 25 (từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

Lịch thi kết thúc Môn – tuần 25 (từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi – tuần 21 (từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)

Lịch thi – tuần 21 (từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/05/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi – tuần 20 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)

Lịch thi – tuần 20 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/05/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi – tuần 19 (từ 08/5/2017 đến 14/5/2017)

Lịch thi – tuần 19 (từ 08/5/2017 đến 14/5/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/05/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Lịch thi – tuần 17 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)

Lịch thi – tuần 17 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]
read more